Full Crack24h Blog

Tìm kiếm phần mềm máy tính miễ ... Hanoi, Ha Nội View profile

Full Crack24h

4 months ago

Full
Crack 24h

Lịch sử phần mềm nguồn mở và miễn phí

Những năm đầu của phần mềm miễn phí · Năm 1983,  Richard Stallman (Liên kết đến một trang bên ngoài.) khởi chạy  Dự án GNU (Liên kết đến một trang bên ngoài.) để viết một hệ điều hành hoàn chỉnh không bị ràng buộc về việc sử dụng mã nguồn của nó. Các sự cố đặc biệt thúc đẩy điều ...

timer 5 min. reading time · thumb_up 0 relevants · comment 0 comments

Do you want to have your own blog?

orange logo