Long Pham

Ho Chi Minh City - Ho Chi Minh City

report_problem This professional is not open to finding a new job

About me:

Tôi là nhân viên chăm sóc khách hàng của trang web: http://beat07.vip/
https://www.linkedin.com/in/phamminhlong95/
https://www.blogger.com/u/5/blog/post/edit/8000551657906477882/6369793681032105898

0 external recommendations