Profile
>
Lương posts
Lương Xuân

Lương Xuân

Liang Xu

Lam Hải, Hải Phòng

Lương Xuân

1 week ago

Chương trình khuyến mãi tại Nước hoa 95

Thai gian: 20/06 - 30/06
Chuong trinh ap dung danh riéng cho khach hang ci

—-

1 § “oo REPLICA
~l | | E
\_ \ | v =
l ;
1 DAISY LOVE »
— — - - 3 4

www.nuochoa95.com - 0388007336

Chào hè rộn ràng cùng ngàn khuyến mãi tại Nước hoa 95

Nhằm mục đích tri ân những khách hàng đã luôn đồng hành shop Nước hoa 95 trong suốt thời gian vừa qua. Chương trình khuyến mãi “Chào hè rộn ràng – Ngập tràn khuyến mãi” đã được xuất hiện.

https://nuochoa95.com/chuong-trinh-khuyen-mai-nuoc-hoa-95-tt13835.html

Thi gian : Tir 20/6 dén hét 30/6

   

- Tang 1 vial trong 50 mau co san tai shop khi mua nude hoa Fullsize.
NL (Khach hang lua chon 1 mau bat ki)
NAL - Héa don trén § triéu giam ngay 500.000vnd. JI7)
- Mua nudc hoa Fullsize giam ngay 200.000vnd.
=Mua ta 2 nudc hoa chiét tré Ién duoc gidm 15%.
_ - Chuong trinh quet thé cung NUOC HOA 95 /
HO tro trad gop 0% qua thé tin dung.

   

 
   

Luu y : chuong trinh chi danh riéng cho khach hang ca. ,
.
x

0 relevants · 0 comments

Do you want to manage your own group?

orange logo