Mộc Cấn Tiến

Hanoi - Thành Phố Hà Nội

report_problem This professional is not open to finding a new job

About me:

Lớn lên & trưởng thành trong tiếng cưa, tiếng đục của làng nghề mộc cổ Hương Ngải. Khi làm nghề tôi có 3 quan điểm: Kế thừa tinh hoa, đổi mới hiện tại & lưu truyền mai sau.

0 external recommendations