Thịnh Duy

Ho Chi Minh City, Hồ Chí Minh

This professional is in active search of jobs

engineering Freelancer

About me:

Giới thiệu bản thân bằng một vài từGiới thiệu bản thân bằng một vài từGiới thiệu bản thân bằng một vài từGiới thiệu bản thân bằng một vài từ

Education:

Giới thiệu bản thân bằng một vài từGiới thiệu bản thân bằng một vài từGiới thiệu bản thân bằng một vài từ

Experience:

Giới thiệu bản thân bằng một vài từGiới thiệu bản thân bằng một vài từGiới thiệu bản thân bằng một vài từ

0 external recommendations